خاطره ای که فراموش نمی شد
خاطره ای که فراموش نمی شد .
۱۳۹۱-۱۲-۰۶
درک مطلب
۱۳۹۱-۱۲-۰۹
Show all

لکنت زبان چیست ؟

لکنت زبان چیست ؟ لکنت زبان چیست ؟

لکنت زبان چیست ؟  لکنت زبان چیست ؟ لکنت زبان چیست ؟ ، هیپنوتیزم بیدار - دکتر حریری

لکنت زبان یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویلهای غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود.

( بر اساس DSM4 چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا)، اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب است، ویژگی اصلی لکنت زبان را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارها و تطویلهای صوتها و هجاها و همچنین دیگر اختلالهای سیالی گفتار (روانی کلام ) همراه است.این اختلالها معمولآ بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند.

 اختلال لکنت زبان موجب تکرار و طولانی شدن کلمات و از بین رفتن روانی کلام می شود.

لکنت زبان در میان پسران ۳ تا ۴ برابر دختران است.سن آغاز بین ۲ تا ۷ سالگی و بیشترین فراوانی در حدود ۵ سالگی ذکر شده است. بطور کلی در ۹۸٪ موارد لکنت زبان قبل از ۱۰ سالگی آغاز شده و به تدریج استقرار می یابد. این اختلال در آغاز موقت، وهله ای و نا آشکار است و به تدریج بصورت مزمن در می آید.معمولآ اختلال با تکرار حروف صامت آغاز کلمه یا تکرار بعضی از کلمات (نخستین کلمه ی جمله یا طولانی ترین کلمه) شروع می شود. در آغاز بروز لکنت، کودک ممکن است نسبت به مشکل خود هشیار نباشد اما به تدریج هشیاری نسبت به اختلال پیدا کرده و مکانیزمهایی برای اجتناب از ضایعات سیالی کلامی و پاسخهای هیجانی به وجود می آیند.

به رغم آنکه امروزه اطلاعات نسبتاً وسیعی د‌رباره لکنت  زبان د‌اریم، اما هنوز نمی‌توانیم پاسخی روشن و قطعی د‌رباره علت بروز لکنت زبان د‌اشته باشیم. لذا بهتر است پاسخ به این سؤال را این گونه آغاز کنیم که ما نمی‌د‌انیم، اما به نظر می‌رسد‌ که لکنت کود‌کان د‌لایل متعد‌د‌ی د‌اشته باشد‌ و این د‌لایل یا علل به وجود‌ آورند‌ه لکنت از کود‌کی به کود‌ک د‌یگر متفاوت است. بعضی از اوقات لکنت زبان کود‌ک بد‌ون آنکه علت یا علل اولیه آن وجود‌ د‌اشته باشد‌ و یا مؤثر بود‌ه باشد‌، همچنان اد‌امه می‌یابد‌.‏

شواهد‌ و تجارب علمی نشان می‌د‌هد‌ که بعضی از کود‌کان، بخصوص د‌ر سالهای رشد‌، د‌ر زمینه حفظ ترتیبات زمانی و هماهنگی‌های حرکات عضلات ظریف د‌ستگاه گویایی که لازمه گویش روان و سلیس است، د‌چار مشکل اساسی هستند‌. همان‌گونه که ضعف د‌ر هماهنگی عضلات د‌رشت موجب به هم خورد‌ن تعاد‌ل کود‌ک د‌ر راه رفتن می‌شود‌، به‌ویژه زمانی که تازه راه رفتن را تجربه می‌کند‌، فقد‌ان هماهنگی لازم د‌ر کنترل عضلات ظریف د‌ستگاه گویایی نیز ممکن است موجب ناروانی کلامی او شود‌. هنگامی که کود‌ک یاد‌ می‌گیرد‌ عضلات گویایی خود‌ را کنترل نماید‌، لکنت زبان ممکن است همچنان اد‌امه د‌اشته باشد‌؛ اگر چه د‌ر این شرایط، د‌ر بعضی از کود‌کان لکنت زبان به تد‌ریج از بین می‌رود‌. با توجه به حقایق موجود‌، باید‌ بر این باور باشیم که به غیر از عللی که د‌ر زمینه بروز لکنت زبان می‌شناسیم، عوامل ناشناخته د‌یگری نیز هستند‌ که سبب استمرار و توسعه لکنت زبان می‌شوند‌ . تقریبآ ۵/۴ کودکان درمان می شوند. براساس DSM4 نیز معمولآ ۸۰٪ افراد دارای لکنت زبان قبل از ۱۶سالگی درمان می شوند که ۶۰٪ این افراد بدون استفاده از روش درمانی خاصی بهبود می یابند.

ویژگیهای خاص لکنت زبان در افراد مختلف بسیار متغیرند

برخی از افراد دارای لکنت  زبان تنها در تلفظ هجاها مشکلاتی دارند و برخی دیگر، نخستین تکرارها و تردیدها با شکلکها و یا حرکاتی در قسمتهای مختلف بدن همراهند(مانند:چشمک زدن، تیکهای مختلف،لرزش لبها یا چهره، تکان دادن سر،حرکتهای تنفسی، گره کردن مشتها و…. )  همچنین اغلب دیده می شود که فرد دستخوش یک حالت هیجانی مانند: ترس، خشم و عصبانیت  وشرم و…می شود.تحقیقات نشان داده اند که تنیدگی(stress) یا اضطراب ، لکنت زبان را تشدید می کند.

عوامل مؤثر در لکنت زبان که بوسیله هیپنوتیزم میتوان درمان نمود

عوامل مؤثر در لکنت زبان که بوسیله هیپنوتیزم میتوان درمان نمود به شرح زیر می باشد .

۱- ضربه های شدید و شوکهای عاطفی و روانی

۲- احساس تهدید و ناامنی در خانواده

۳- تنبیه بدنی در مدرسه و خانه

۴- انتقاد شدید از کودک در هنگام زبان باز کردن

۶- تکرار والدین و اطرافیان در موقعی که کودک کلمات را نادرست بیان می کند.

امروزه از روشهای مختلفی برای اصلاح، درمان و بازپروری اختلالات گویایی و لکنت زبان استفاده می‌نمایند. از جمله این روشها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

روشهای زبانی یا تلفظی [گفتاردرمانی] ،برای انجام این عمل بهترین هماهنگی‌ها بین حنجره ، گونه‌ها، زبان و لب‌ها لازم است؛ اما همین که در این هماهنگی خللی ایجاد شود، زبان به لکنت می‌افتد.  پیش از سن ۴ یا ۵ سالگی به‌ندرت معلوم می‌شود که کودک لکنت زبان دارد. کندی زبان بر اثر اختلال‌های بدنی یا برآشفتگی‌های عاطفی، در انسان رشد می‌یابد. گویا بتوان در پاره‌ای موارد، کند زبانی را از راه آموزش برطرف کرد؛ یعنی به شخص مبتلا آموخت که چگونه آهسته آهسته چیزی را بخواند؛ آهسته آهسته و با توجه خاص به حرف زدن خود، سخن بگوید و هر هجایی را با کمال دقت ادا کند.

همچنین به وی می‌آموزند چگونه به هنگام بند آمدن زبانش،  تنفس  خود را تنظیم کند. بر اثر مطالعه درباره صوتها یا ترکیب صوتهایی که چنین مشکلی را فراهم می‌آورند، به پاره‌ای از تمرینهای مرحله‌ به مرحله‌ای، برای خواندن دست یافته‌ایم که با انجام آن می‌توان تا حدود زیادی بر مشکل «کند زبانی» چیره شد. به هر حال این روش درمان لکنت ‌زبان باید بوسیله کارشناس گفتار درمانی انجام گیرد. این نکته نیز بسیار قابل توجه است که نباید مبنای عاطفی را در کند زبانی نادیده گرفت.از زمانیکه از روانشناسی در درمان و بهبود لکنت زبان استفاده شد روشهای دیگری هم معمول گشت روش دو جانبه یا مکمل روشی است که به بازپروری و پرورش جنبه‌های دوگانه فکری و زبانی اهمیت فراوان داده می‌شود. این روش بیشتر در مورد کودکان ۳ تا ۷ ساله استفاده می‌شود و معمولا نتایج ثمر بخشی دارد. هدف این روش در واقع پرورش دوگانه‌ای از قدرت و صحت تفکر، قدرت و صحت بیان است. به عنوان مثال برای نیل به این منظور به کودک می‌آموزند که افکار خود را اصلاح و روشن دریابد، فقط افکار واضح و روشن خود را به زبان جاری نماید و کلمات و جملات را دقیق و رسا بازگو نماید.

روشهای روان درمانی هیپنوتیزمی ، بویژه در مورد افرادی که دچار کشمکش‌های عاطفی و اختلالات روانی عصبی هستند بکار می‌رود. روش روان درمانی برای کودکان سنین پایین ثمر بخش نمی‌باشد.

  برخی اعتقاد دارند که یکی از عوامل لکنت استرس و اضطراب و هیجانات عاطفی است، لذا  درمان های  آرام بخش ( ریلکسیشن ) می‌توانند تا حدود زیادی  فرد را از اضطراب و هیجانات عاطفی به دور داشته و در نتیجه لکنت زبان او را تقلیل دهند.

رفتار درمانی نیز  از روشهای متداول و نسبتا جدید در اصلاح و بازپروری لکنت زبان روش تغییرات و اصلاحات رفتاری می‌باشد. نظریه مدافعان این روش در این است که یکی از علل لکنت زبان کودک رفتارهای سازش نایافته و یا ناهنجار اوست. لذا در این روش سعی بر اصلاح رفتارها و بالطبع تقلیل لکنت زبان کودک است.

روش خود درمان گری، در واقع می‌تواند نوعی روش رفتار درمانی نیز تلقی شود، بر این اساس استوار است که فرد دارای لکنت با انگیزه قوی و ایجاد تغییرات لازم در زمینه بازخوردها و نگرشهایش نسبت به لکنت خود به برنامه‌ای منظم، مشخص و بطور جدی و مصمم تلاش کند که اختلال گویایی خود را اصلاح کند.

روشهای روان درمانی  در زمان پیدایش خود اشتیاق فراوانی ایجاد نمود و امیدهای زیادی را شکوفا کرد . هنوز هم این روشها کارآمدی خود را نه تنها حفظ کرده اند بلکه توسعه نیز یافته اند. تنها محدودیت این روشها زمانبری  آنها و بالطبع هزینه بری آنهاست که اگر صرف وقت مراجعه کننده و احیانا همراه او را و احیاتا اوقاتی را که مراجعه کننده و احیانا همراه او با غیبت از سر کار و کسر حقوق و درامد خود به این برنامه تخصیص میدهند به حساب بیاوریم هزینه و وقت قابل توجهی است. چندین ماه، هفته ای دو تا سه جلسه طول میکشد تا نتایج مورد انتظار پدید آیند . از طرفی متاسفانه بعد از یکسال شانس عود و بازگشت علائم ۷۰% است. هیپنوتیزم این زمان را بشدت کاهش میدهد و با سرعت خیلی بیشتر و میانبر همان نتایج را ببار می آورد. و در ترکیب با خودهیپنوتیزم تاثیر آن مرتبا تکرار میگردد.

به سطح آوری کشمکش‌های عاطفی و اختلالات روانی عصبی ، تنش‌ها و اضطراب و هیجانات عاطفی از عمق ضمیر ناخودآگاه و شفاف کردن آنها با تکنیکهای هیپنوتیزمی و رویارویی هیپنوتیزمی با آنها بسیار شورانگیز و خارق العاده است و زمانبری و هزینه کمتری را تحمیل میکند. و پایداری نتیجه نیز بیشتر است.

ایجاد انگیزه هم از مواردی است که تکنیک های هیپنوتیزمی بخوبی از پس آن برمی آیند و انگیزه کافی و مطلوبی در فرد بوجود می آورد تا بتواند تمرینها را بخوبی انجام دهد و در بهبودی خود بکوشد.

 زمانی که یک فرد دارای لکنت کمک می خواهد، احتمالا دچار تنش قابل ملاحظه ای است که از مشکل گویایی و بزرگ جلوه دادن آن ناشی می شود. که با رویکرد گفتار درمانی،  سه روش برای درمان لکنت زبان وجود دارد.

روش اول :اینکه شخص با یک ثانیه تاخیر گفتار خود را از یک گوشی [هدفون] می شنود. این کار باعث می شود که به تدریج گفتار افراد دارای لکنت روان شود در حالیکه اگر افرادی با گفتار روان این کار را انجام دهند به شدت دچار لکنت می گردند. مشکل اصلی این درمان اینست که بیشتردر کلینیک جواب می دهد ودر خارج از اتاق مشاوره فرد را با مشکل روبرو می کند.

روش دوم:  در گفتار درمانی تعقیب سایه به سایه است که در این روش درمانگر از روی یک کتاب می خواند و فرد دارای لکنت کلمات وی را بعد از مدت کوتاهی که درمانگر آنها را بیان کرد،تکرار می کند. برای انجام این درمان لازم است که فرد دارای لکنت ، به خوبی بر آنچه که درمانگر می خواند تمرکز کند و لکنت زبان خود را در این فرایند نادیده بگیرد.

روش سوم :  به نام گفتار تنظیم شده با هجا،از فرد دارای لکنت  می خواهند همزمان با یک مترونوم (دستگاهی که در فواصل زمانی معین صدای تیک می دهد و درموسیقی نیز کاربرد دارد) صحبت کند. این شیوه نیزمی تواند در منحرف کردن فرد دارای لکنت، از لکنت زبان خودش تاثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده است که وقتی این شیوه را با پاداشهایی برای لکنت نکردن همراه می کنند نتایج خوبی در جهت درمان فرد به همراه دارد.

اگر به این سه روش دقت کنید درمی یابید که در هر سه آنها تشریفات و قواعد و قوانینی وضع میشود که فرد را مقید به تبعیت میکند و  با این کار در فرد دارای لکنت نوعی تمرکز در گفتار ایجاد میشود که باعث بهبودی لکنت تا زمان وجود آن شرایط یعنی حضور درمانگر یا هدفون یا مترونوم میگردد.

سیر این مشکل دراز مدت و همراه دوره های بهبود نسبی است.

 ۵۰ تا ۸۰ درصد کودکان در همان زمان کودکی خود بخودبهبود می یابند  . اما در صورت باقی ماندن ، لکنت مشکلاتی را ببار می آورد که آثار آن  گاه برای همیشه باقی می ماند. در سنین مدرسه موجب طرد اجتماعی از سوی همکلاسی ها و مشکلات تحصیلی میگردد.

در سنین بالاتر محدودیت انتخاب شغل و بعضاً تحصیلات عالیه را موجب میشود.

لکنت درمان دارویی و جرحی ندارد و درمان آن تغییر است و تصمیم این تغییر با فرد دارای لکنت است. والدین باید بدانند لکنت کودک با در مان دارویی بهبود نمی یابد ، بلکه باید رفتار وی عوض شود . با کودک به آرامی صحبت کنند و او را تشویق کنند relax  باشد . به او اطمینان خاطر بدهند و کودک را تشویق کنند و درباره لکنت با ایشان صحبت کند .

در واقع دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنون بطور دقیق روشن نشده است. اما آنچه که تا حدودی مشخص است، آن است که لکنت نمی‌تواند علت واحدی داشته باشد. بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی، اجتماعی و یا ترکیب این عوامل است. بسیاری از افرادی که لکنت زبان دارند دچار بعضی از ناراحتیهای عصبی و ناسازگاری‌های اجتماعی هستند. اما تشخیص اینکه آیا اینگونه ناراحتیهای روانی بعلت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصل حالات و فشارهای ناشی از اختلالات روانی است، بسیار مشکل است. در بعضی از مواقع لکنت ربان ممکن است حاصل نارساییها و اختلالات دستگاه عصبی  باشد .

در مواردی که فشارهای روانی موجود در روابط بین فردی، خانواده و … در تشدید لکنت دخیل هستند، لازم است مشاوره روانشناختی یا روانپزشکی صورت گیرد و در صورت نیاز مداخلات دیگری نظیر روان درمانی فردی، خانواده درمانی و در موارد خاص درمان دارویی نیز صورت گیرد.

تأکید درمانهای نوین براین است که، لکنت رفتاری آموخته شده است نه اختلال !

از دیگر درمانها ، حساسیت زدایی ، کاهش واکنش هیجانی و ترس نسبت به لکنت و جایگزینی رفتاری مثبت در لحظه لکنت است .

برای مدیریت اینگونه ترسها و خشمها و استرسها تغییر و تصحیح نگرش به آنها ضروری است . هیپنوتراپیست (هیپنوتیزم درمان گر )    در اینگونه موارد باید به ماهیت و شدت و چرایی بروز این ترسها آگاه شود که در بررسیهای مشاوره گونه با رعایت اصول مشاوره و همدلی و هدایت کلیه و یا لااقل مهمترین آیتم های این احساسات ناخوشایند را شناسایی میکند. اگر این نشانه های ناخوشایند ریشه در دوران کودکی دارند در صورت لزوم تکنیکهای هیپنوتیزمی موثری برای شناسایی و به سطح آوری آنها توسط هیپنوتیزم وجود دارد . همچنین اگر دلیل این رفتارها در اعماق پنهان ضمیر ناخودآگاه رسوخ یافته یا پنهان شده اند  تکنیکهای هیپنوتیزمی دیگری برای به سطح آوری امن آنها موجود است تا آنها را به روشنای آگاهی آورده و بتوان با آنها مقابله کرد و آنها را برطرف نمود.

ضربه های شدید، شوکهای عاطفی و روانی، وجود تهدید و ناامنی و تنبیه بدنی،  انتقاد شدید از کودک در هنگام زبان باز کردن در دوران کودکی که همه از کابوسها و خاطرات ناخوشایند فرد است، در حین هیپنوتیزم بخوبی بررسی و مدیریت میشوند و امکان تغییر ماهیت تاثیر آنها بخوبی وجود دارد. و این تغییرات به حول و قوه الهی پایدار و دائمی هستند.

برای بازدید کنندگان محترم این سایت ناگفته پیداست که مدیریت فشارهای روانی هم از شاهکارهای هیپنوتیزم است. و هیپنوتیزم در ایجاد آرامش بسیار موثر و بلکه معجزه آساست. اینجانب افتخار دارم که تکنیکهای هیپنوتیزمی فوق الذکر را به فضل الهی میتوانم در حالت بیداری برای شما هموطنان و  علاقمندان به اجرا بگذارم و با آموزش دادن “خودهیپنوتیزم” شما را مستقلا قادر سازم این تاثیرات را برای خود تکرار نموده و درمان را به مرحله تثبیت برسانید.

لکنت درمان دارویی و جرحی ندارد

بی‌ترد‌ید‌، انواع خاصی از فشارهای عاطفی و محیطی همانند‌ یک حاد‌ثه ناگهانی و یا فشارهای عاطفی – روانی د‌ر محیط زند‌گی بر شیوه سخن گفتن بیشتر ما تأثیر خواهد‌ د‌اشت. به‌طور مسلم کود‌ک خرد‌سالی که هنوز سعی د‌ارد‌ بیاموزد‌ که چگونه احساسات خود‌ را کنترل نماید‌، و بسیاری از وقایع و حواد‌ث روزمره برایش نگران کنند‌ه است د‌ر برابر فشارهای عاطفی و محیطی، فوق‌العاد‌ه آسیب پذیر خواهد‌ بود‌. به عبارت د‌یگر، د‌ر موارد‌ زیاد‌ی اختلال تکلمی کود‌ک، خود‌ نشانه‌ای بارز و علامت قابل توجهی از اضطراب و تعارضات د‌رونی اوست. بعضی از اوقات، کود‌ک ممکن است از صحبت کرد‌ن د‌ر موقعیت‌های خاص، به لحاظ این که این موقعیت‌ها د‌ر نظر او مشابه موقعیت‌هایی است که او با تجارب ناخوشایند‌ی مواجه شد‌ه است، هراس د‌اشته باشد‌.

 ‏
بد‌یهی است که این امر یک مسئله کلی نیست، چرا که کود‌کان از جهات مختلف با هم متفاوتند‌ و هر کود‌کی که د‌ر موقعیتی د‌چار مشکل گویایی شد‌ه باشد‌، لزوماً لکنت پید‌ا نمی‌کند‌.‏

باید‌ توجه د‌اشت که د‌ر بعضی مواقع، ناروانی کلامی طبیعی کود‌ک نیز ممکن است به عنوان سرآغاز یک مشکل اساسی مورد‌ بررسی قرار گیرد‌. بد‌ین صورت ممکن است زمانی که کود‌ک د‌چار ناروانی کلامی طبیعی می‌شود‌ (لکنت گونه‌ای که د‌ر سن او طبیعی است)، خود‌ کود‌ک و یا اطرافیان او آنچنان واکنش و عکس‌العملی نسبت به نحوه صحبت کرد‌ن وی نشان د‌هند‌ که کود‌ک احساس کند‌ هر طور شد‌ه باید‌ ناروانی کلامی خود‌ را از بین ببرد‌. د‌ر این شرایط هر چقد‌ر کود‌ک بیشتر تقلا کند‌ که اختلال طبیعی گویایی خود‌ را اصلاح نماید‌، مشکل گویایی‌اش بیشتر شد‌ه، با عکس‌العمل تند‌تر اطرافیان مواجه می‌گرد‌د‌. د‌ر اینجاست که د‌ور و تسلسل بیهود‌ه و مد‌ار بسته‌ای از اضطراب و تقلا، تقلا و اضطراب، اضطراب و اختلال کلامی و… را د‌ر کود‌ک مشاهد‌ه می‌کنیم و به‌زود‌ی، کود‌ک خود‌ش را آنچنان گرفتار اختلال د‌ر صحبت کرد‌ن می‌یابد‌ که احساس می‌کند‌ د‌یگر کاری از او ساخته نیست!‏
شما ممکن است چنین تصور نمایید‌ که لکنت کود‌کتان به خاطر تجربه ناخوشایند‌ او از یک موقعیت فوق‌العاد‌ه ترسناک بود‌ه باشد‌. اگر چه ترس، یکی از عوامل ایجاد‌ کنند‌ه اختلال کلامی است، غالباً به تنهایی، تأثیر موقت و گذرایی د‌ر بروز اختلال گویایی د‌ارد‌ و صرفاً د‌ر موارد‌ اند‌کی موجب لکنت زبان نسبتاً پاید‌ار می‌گرد‌د‌.‏

 دکتر محمد جواد حریری ، پزشک و هیپنوتراپ ( هیپنوتیزم درمان گر )  هیپنوتیزم بیدار بالینی ایران

مطالب مرتبط

پرسش و پاسخ در باره لکنت زبان

هیپنوتیزم درمانی لکنت زبان 

بهترین درمان لکنت زبان

اثر هیپنوتیزم در لکنت زبان 

دكتر محمد جواد حریری
دكتر محمد جواد حریری
با سلام افتخار دارم با عنوان سایت هیپنوتیزم بیدار در خدمت شما هموطنان عزیز و گرانقدر باشم. من دکتر محمد جواد حریری متولد شیراز دیماه سال 1340 هستم. در سال 1358 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رشته پزشکی عمومی پذیرفته وپس از انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شدم و در سال 1369 نائل به کسب درجه دکترای طب از دانشگاه مذکور گردیدم دوران طرح خارج از مرکز را در شهرستانهای مختلف با کسب تجربیات بسیار سپری کردم . در طول دوران تحصیل و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در مراکز و بیمارستانهای بسیاری واقع در شیراز و تهران و غالب اوقات در بخش اورژانس نسبت به مداوای بیماران همت گماردم ، در همین دوران با مطالعات آزاد که در زمینه روانشناسی و هیپنوتیزم داشتم به فن هیپنوتیزم علاقه وافری پیدا نمودم و در نهایت پس از مطالعات بسیار در سال 1375 با گذراندن دوره های تخصصی انجمن علمی بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران به عضویت آن انجمن درآمدم و همواره سعی در بروز رسانی اطلاعاتم در زمینه فوق الذکر را داشته ام. از آن سال تاکنون علاوه بر فعالیتهای پزشکی به بررسی و درمان بیماران نسبت به رفع اضطراب ، تقویت حافظه ، افزایش اعتماد بنفس ، اختلالات خواب ، درمان بیماریهای روان تنی ، لکنت زبان و..... با روشهای "ریلکس محور" همت گمارده و همواره کوشیده ام تا با فعالیتهای خود دوستداران و مراجعین خود را راضی نگه دارم و تلاشم بر این بوده که مانند یک دوست واقعی آنچه را که اندوخته ام برای بالا بردن سطح آگاهی و بینش مردم عزیز دراختیارشان قرار دهم و بنظرم در این باب موفق هم بوده ام . اکنون نیز با جمع بندی آن تجربیات و مشاهده آثار و برکات روشهای ریلکس محور، به تبیین روشهایی میپردازم که با حفظ اصول ، کاربردی نیز هستند، و بدینسان "هیپنوتیزم بیدار " متولد شده و پا به منصه ظهور گذاشته است. امیدوارم در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و نظرات و راهنمائی های ارزشمند شما بزرگواران بتوانم هر چه بهتر و کاملتر پاسخگوی شما عزیزان باشم . و من الله التوفیق . دکتر محمد جواد حریری

65 دیدگاه ها

 1. اشكان اشكين گفت:

  سلام اقای دکتر ارادتمند…پسری ٢٠ساله هستم
  دلیل لکنت زبان من برمیگرده به زمانی که مادرم میگفت در هنگام زایمان طبیعی من ،با استفاده از انبرک توسط پزشک فشاری به سمت چپ سر من اومد و احتمالا همین فشار باعث لکنت من شده خاستم ازتون راهنمایی بگیرم که چه روش درمانی پیشنهاد میدید؟جراحی یا هیپنوتیزم یا…؟
  ولی من مشکلی از اعتماد بنفس و اظطراب و اینجور چیزا ندارم
  فقط موقعی که میخام درمورد موضوعی بحث و تبادل نظر کنم یا تو جمعی نشسیم که حرف بزنیم همین لکنت لعنتی جلومو میگیره………ولی جرزبزه و اعتمادبنفسش رو دارم…میدونم که میتونم ولی لکنت کار خودشو میکنه…
  ببخشید طولانی شد ولی حاظرم ملیون ها پول خرج کنم براش!! چون حق منه ولی ازم گرفته ☝️
  چند درصد احتمال بهبودی کامل وجود داره؟و بتونم مثل بقیه حرف بزنم ساده و بدون اینکه فشار به خودم بیارم؟

  • سلام اشکان عزیز
   از دیدگاه رویکرد رفتاری، لکنت زبان به عنوان رفتاری آموخته شده مورد بررسی قرار میگیرد و روشهای درمانی آن هم براساس اصلاح رفتار، کنترل ناروانیها و کاهش رفتارهای غیر کلامی استوار است. اهداف کلی این دیدگاه عبارتند از:
   ▪ کاهش وضعیف کردن عواملی که لکت زبان را شدت میبخشند و موجب ادامه آن میشوند.
   ▪ اصلاح و کاهش شدت لکت زبان بهوسیله حذف نشانههای ثانویه لکنت و از بین بردن اجتناب.
   ▪ کمک به کودک مبتلا تا بتواند به سهولت نسبی و بدون کوشش زیاد صحبت کند.
   ▪ تکنیکهای مورد استفاده رویکرد رفتاری عبارتند از:

   ۱) بررسی شرایطی که موجب لکنت میشود.
   ۲) لکنت ارادی : روشهای لکنت ارادی کمک میکند که فرد دارای لکنت نه تنها بفهمد با وجود داشتن لکنت میتواند تا حدی روان صحبت کند، بلکه از اضطراب او نیز کاسته میشود.
   ۳) ساختن الگوهای جدید لکنت : با استفاده از این روش ، تکرار یک صدا به آرامی و بدون تنش انجام میشود و تلفظ به سوی بخش بعدی کلمه آسان میشود.
   ۴) ساختن الگوهای تنفسی جدید : دم و بازدم بخشی از عمل صحبت کردن هستند. اصلاح الگوهای تنفسی به فرد دارای لکنت کمک میکند تا در فواصل درست صحبت کردن، نفس بکشد ونسبت به دم و بازدم خود آگاهی داشته باشد.
   ۵) آرامسازی افتراقی: براساس این روش تمرین گفتار در حالی فرد دارای لکنت در حال دراز کشیدن است، ارزش خاصی ندارد، بلکه باید سعی کند در حالت نشسته و یا ایستاده الگوهای گفتاری خود را تصحیح کند.
   ۶) (خواندن مکرر متن، کنترل سرعت): زمانی که فرد دارای لکنت زبان متنی را چندین بار میخواند در مییابد که با هرچه بیشتر خواندن، لکنت او نیز کمتر میشود، در واقع خواندن متوالی اضطراب او را کاهش میدهد.
   روش درمان هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم درمانی به فرد کمک میکند تا ۸۰ درصد روانتر بتواند صحبت کند و با روش من نیاز به ۱۲ جلسه درمان است. موفق باشید.

 2. احسان گفت:

  با سلام آیا لکنت زبان در بزرگسالان با هیپنوتیزم درمان میشود

  • سلام احسان عزیز
   به رغم آنکه امروزه اطلاعات نسبتاً وسیعی د‌رباره لکنت وجود دارد، اما هنوز پاسخی روشن و قطعی د‌رباره علت بروز لکنت زبان وجود ندارداما به نظر می‌رسد‌ که لکنت د‌لایل متعد‌د‌ی د‌اشته باشد‌ و این د‌لایل یا علل به وجود‌ آورند‌ه لکنت از کود‌کی به کود‌ک د‌یگر متفاوت است. از عواملی که باعث تشدید لکنت میگردد اضطراب و استرس است . لکنت جزء برنانه های درمانی هیپنوتیزمی است که با تکنیکهایی که بکار میبرم بین ۱۰ تا ۱۲ جلسه درمان ، قابل کنترل و بهبودی است . جهت مراجعه حضوری و تعیین وقت با شماره مطب ۴۴۲۷۶۳۱۱ و ۴۴۲۷۶۳۲۶ ۰۲۱ بین ساعات ۱۱ صبح تا ۸ شب به استثنای روزهای تعطیل تماس بگیرید. متشکرم

 3. علی گفت:

  سلام دکتر.من چهارده سالمه از هشت سالگی لکنت ز بان گرفتم دیگه خسته شدم از اینکه همه همه جا مسخرم میکنن لطفا جوابم رو سریع بده موقع گفتن کلمات که با د یا ت یا الف یا هرچی زی که موقع گفتن با تیک واردشدن در چشمام و دهنم و از خودش صدا در میاره لطفا اگه شما میتونید خوبم کنید ادرس مطب رو بدید اگه تو تهرانید مرسی

 4. سعید گفت:

  سلام آقای دکتر
  من از بچگی تا الان که ۱۹ سال دارم لکنت زبان دارم و خیلی اذیت میشم و خسته شدم
  تو رو به امام حسین (ع) قسمت میدم این هیپنوتیزم واقعیه یا نه؟
  و این کار توسط وزارت بهداشت تایید شده یا نه
  اگه تایید شده چند تومان برای این کار میگیرید
  لطفا جواب رو به ایمیل بنده ارسال کنید

  • سلام سعید جان
   به رغم آنکه امروزه اطلاعات نسبتاً وسیعی د‌رباره لکنت وجود دارد، اما هنوز پاسخی روشن و قطعی د‌رباره علت بروز لکنت زبان وجود ندارداما به نظر می‌رسد‌ که لکنت کود‌کان د‌لایل متعد‌د‌ی د‌اشته باشد‌ و این د‌لایل یا علل به وجود‌ آورند‌ه لکنت از کود‌کی به کود‌ک د‌یگر متفاوت است. از عواملی که باعث تشدید لکنت میگردد اضطراب و استرس است . لکنت جزء برنا مه های درمانی هیپنوتیزمی است که با تکنیکهایی که بکار میبرم بین ۱۰ تا ۱۲ جلسه درمان قابل کنترل و بهبودی است . جهت مراجعه حضوری و تعیین وقت با شماره مطب ۴۴۲۷۶۳۱۱ و ۴۴۲۷۶۳۲۶ ۰۲۱ بین ساعات ۱۱ صبح تا ۸ شب به استثنای روزهای تعطیل تماس بگیرید. متشکرم

 5. زهرا گفت:

  سلام آ قای دکتر
  آیا لکنت واقعا درمان شدنی است ؟پسر ۱۱ ساله ای دارم که از ۳٫۵سالگی این مشکل رو داره خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید
  درضمن من ساکن شهرستان هستم

 6. پروين گفت:

  باسلام و آروزی سلامتی برای جنابعالی

  پسر ۱۱ ساله ای دارم که از سن سالگی دچار لکنت زبان شده ، بارها به مراکز گفتاردرمانی مراجعه کرده و تحت درمان بوده و آموزشها و تمریناتی را نیز انجام داده ولی متاسفانه تاکنون بهبود نیافته -البته بعضی وقتها خوب می شود ولی باز هم همان مشکل را دارد خواهشمند است مرا راهنمایی کنید و چنانچه امکان داشته باشد بتوانیم حضوری مراجعه کنیم با تشکر

  • سلام پروین عزیز
   به رغم آنکه امروزه اطلاعات نسبتاً وسیعی د‌رباره لکنت وجود دارد، اما هنوز پاسخی روشن و قطعی د‌رباره علت بروز لکنت زبان وجود ندارداما به نظر می‌رسد‌ که لکنت کود‌کان د‌لایل متعد‌د‌ی د‌اشته باشد‌ و این د‌لایل یا علل به وجود‌ آورند‌ه لکنت از کود‌کی به کود‌ک د‌یگر متفاوت است. از عواملی که باعث تشدید لکنت میگردد اضطراب و استرس است . لکنت جزء برنانه های درمانی هیپنوتیزمی است که با تکنیکهایی که بکار میبرم بین ۱۰ تا ۱۲ جلسه درمان قابل کنترل و بهبودی است . جهت مراجعه حضوری و تعیین وقت با شماره مطب ۴۴۲۷۶۳۱۱ و ۴۴۲۷۶۳۲۶ ۰۲۱ بین ساعات ۱۱ صبح تا ۸ شب به استثنای روزهای تعطیل تماس بگیرید. متشکرم

 7. میثم گفت:

  سلام دکتر عزیز
  دوستی دارم حدود ۳۵ ساله.در سن ۷ سالگی وقتی شکسته بند دست خانمی را جا می اندازد و این دوست من صحنه را میبیند کلا حتی سخن نمیتواند بگوید.مثل یک لال رفتار میکند.الان انگار شیرین عقل است.فقط میخندد.رفتار های عجیب.ایا راهی دارد به سخن بیایید.با تشکر

 8. hanie گفت:

  سلام آقای دکتر وقتتون بخیر:
  من هانیه ۱۸ساله از بندرعباس هستم میخواستم واسه درمان لکنت به شما مراجعه کنم اما نمیدونم چجوری بیام تهران چون ما اونجا کسی رو نداریم و پدر و مادرمم هر دو کارمندن و خیلی وقت آزاد ندارن البته بغیر از تابستونا .میشه لطفا بگید درمان من حدودا چند جلسه طول میکشه؟ فاصله بین هر جلسه چند روز یا چند ماهه؟ آیا میشه تا اواخر تابستون۹۴ تموم بشه؟
  ممنون میشم اگه کمکم کنید.

 9. امیر زینی گفت:

  با سلام. بیمار دختری ۲۱ ساله است که در یک حادثه رانندگی همسر خود را از دست داده و از آن به بعد لال شده و الان هم تنها زندگی میکنه و هیچ کس را نداره و احتمالا افسردگی ماژور گرفته
  آیا درمان قطعی برای این دختر وجود دارد؟ هزینه های درمان آن چطور است؟
  باتشکر

 10. فریبا مرادی گفت:

  سلام من پسری دارم سه سالشه بعد از شنیدن صدای دریل اول هر کلمه که شروع میکرد میکشید حرفشو سرما خورد بردمش دکتر ترسید الان بدتر شده بعضی چیزارو یادش رفته اسمایی که قبلا میگفت الان دیگه نمیتونه بگه تا اب هم بعضی وقتا نمیتونه بگه به نظر شما باید چیکار کنم به نظر شما تخم کبوتر هم تاثیری داره ممنون میشم اگه زود جوابمو بدید. اقای دکتر من برای یاد گرفتن رنگ ها و اعداد زیاد بهش فشار اوردم ممکنه اینم تاثیری روش گذاشته باشه

  • سلام خانم فریبا مرادی.
   نمیدانم آیا شما خودتان مشکل اضطرابی و کمال گرایی دارید یا خیر. من روی محدوده سنی ۱۲ تا ۶۵ سال کار میکنم و درباره کودکتان نظر نمیدهم. اما بهر حال نباید به کودکتان فشار وارد کنید ، بگذارید بچگی کند ، کودکانه رفتار کند. موفق باشید.

 11. افروز گفت:

  سلام اقای دکتر وقت بخیر، من لهجه کرمانشاهی دارم، با هیپنوتیزم قابل درمانه؟

  • سلام افروز جان.
   گمان نمیکنم امکان پذیر باشد. اما عقیده کلی این است که اعتماد به نفس شما پایین است که باعث خجالت شما از اصالت قومیتان میشود. این خجالت از لهجه و قومیت و اعتماد به نفس پایین یا اینکه اصولا در شما بوده است یا اینکه به طریقی به شما القاء شده است . برای درمان کمبود اعتماد به نفس میتوانید مراجعه بفرمایید. موفق باشید.

 12. هاله گفت:

  نمیشه گفت از وقتی که یادمه لکنت داشتم چون فیلم های بچگیم رو که میبینم خیلی هم بلبل زبون و لوس بودم
  ولی یادمه کلاس اول بودم و داشتم فوضولی میکردم و جیغ میزدم که بابام از پشت سر آروم اومد پیشم و بهم نزدیک شد..
  من کوچیک بودم و اون قدش بلند بود…وقتی یهو دیدمش چون میدونستم میخاد دعوام کنه خیلی ترسیدم..طوری که صدای ضربان قلبم رو میشنیدم و الان که دارم تعریف میکنم هم دل شوره گرفتم..خلاصه اینکه خشکم زد و قلبم داشت می ایستاد که بابام کلی سرم داد زد و دعوام کرد که چرا اینقد جیق میزنی…دعوای بد ..خیلی شدید…جوری که من قشنگ لال شدم و تپش قلب گرفتم.چند باری هم در بچگی کتک خوردم…! خوب شیطون بودم و بلبل زبون….و پدرم هم ارتشی. از من انتظار داشت مثل خانم های بزرگ رفتار کنم…
  خلاصه از اون موقع به بعد فقط و فقط و فقط وقتی با بابام حرف میزدم لکنت میکردم..
  اره اول فقط ترس از پدر بود…بعد معلم…بعد مدیر…بعد خانم همسایه…
  رفته رفته لکنت با همه مردم دنیا…
  خلاصه اش میشه ترس از صحبت کردن و نتیجه اش لکنت…
  سر هیچی..الکی الکی من رو لکنتی کردن…
  سر شیطنت کودکانه…
  به خاطر هیچ و پوچ..
  اقای دکتر من چه کنم ؟

  • سلام هاله جان.
   شما بعد از آن واقعه دچار PTSD شده اید . هم برای PTSD هم برای لکنت زبان میتوانید از هیپنوتیزم کمک بگیرید. در بیشتر موارد افرادی که اختلال لکنت زبان دارند ، ترس دوران کودکی وجود دارد و همچنین در شرایط اضطرابی لکنت تشدید میگردد مثل اضطراب حضور در صحنه، لذا من با هیپنوتیزم روی ترس اولیه، اضطراب، اجتنابها، عادات، نحوه گویش و غیره کار میکنم. موفق باشید.

 13. mahrookh گفت:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید من مادرزادی کم شنوایی دارم و از سمعک استفاده میکنم اما به خوبی هم حرف میزن هم میشنوم در حال حاضر هم دانشجوام اما بعضی کلمه هام رو تلفظشو سخت میگم به طوری ک خیلی ها متوجه حرف زدنم نمیشن و همینطور اعتماد به نفسم خیلی بایینه ممنون میشم کمکم کنید

  • سلام ماهرخ جان.
   اینطور که مطرح فرموده اید بیشتر بنظر میرسد که باید با گفتار درمانی به خودتان کمک کنید . ولی اگر نوع تلفظ شما لکنت زبان باشد یعنی یک نفر حرفه ای مثلا یک گفتاردرمانگر برایتان تشخیص لکنت زبان گذاشته باشد و ثانویه به مشکل کم شنوایی شما نباشد، میشود با هیپنوتیزم به شما کمک کرد. موفق باشید.

 14. آرزو گفت:

  سلام آقای دکتر
  من خیلی کم لهجه ی آذری دارم آیا از طریق هیپنوتیزم میتوان آن را از بین برد
  حداقل چند جلسه احتیاج دارد؟؟؟

  • سلام آرزو جان.
   ببخشید که دیر جواب میدهم بخاطر مشغله های کاری زیاد ، در واقع شما منتظر جواب نشدید و تلفنی تماس داشته اید و الان دو جلسه درمانی را هم شروع کرده اید. از پرونده شما چیزی بیان نخواهم کرد اما همانطور که میدانید و در شرح حال شما مشخص شد این حالت قابل درمان است . موفق باشید.

 15. مهدی گفت:

  خورشید برای باز آمدن است که می رود. نگران نباش
  به زودی … ما به راهِ روشنِ آرامش خواهیم رسید.
  فقط کافی ست …
  تاریکی بی پایانِ پیش رو را تحمل کنیم حتماً سپیده دم سر خواهد زد و خورشید باز خواهد گشت . . .

 16. سامان گفت:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر حریری و ممنون از سایت خوبتون
  بنده ۲۷سال سن دارم و دانشجوی فوق لیسانس در یکی از گرایشهای رشته حقوق هستم.از ۵-۶سالگی در اثر ترس(ترس از صدای سگ ) دچار لکنت شدم که متاسفانه به علت عدم اقدام به موقع در کودکی این لکنت تبدیل به یه معضل شده به نحوی که در اثر استرس ناشی از لکنت کلاُ زندگی و روابط اجتماعیم مختل شده و اخیراُ که در یکی از آزمون های حقوقی پذیرفته شدم و در حال گذراندن دوره کارآموزی میباشم استرسم به مراتب بیشتر شده . حدودا ۴-۵ ماهی میشه که پیش گفتار درمانگر میرم اما علیرغم انجام تمرینات مربوطه هیچ تغییری در گفتار برام محسوس نیست. ضمنا اعتماد به نفسمم خیلی پایینه.
  لطفا منو راهنمایی کنید که روش حضرتعالی در مورد بنده موثر واقع میشه یا نه. با تشکر مججدد از سایت خوبتون
  خیلی وقته از نگاههای ترحم آمیز اطرافیان خسته شدم اما تحمل میکنم.

 17. سامان گفت:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر وممنون از سایت خوبتون

 18. علي گفت:

  با سلام محضر دکتر عزیز:
  مختصرا به استحضار میرسانم:من علی ۳۸ساله کارمند ۱۴سال پیش فوق لیسانس گرفتم از محل نخبه گی استخدام دولت وشخصی با استعداد هستم به گواهی دیگران،اما اما اما درکارم هیچ پیشرفتب نداشته وهمواره اضطراب دارم و فقط شاهد ارتقای همکارنم در پست های مدیریتی هستم علتش:لکنت زبان وعدم اعتماد بنفس در بیان درجمع و جلسات می باشد. همه راهها رفتم نتیجه راضی کننده نگرفتم هرچند مقداری نسبت به گذشته بهتر شدم ولی همواره از خودم راضی نیستم و اضطراب همواره رفیق من است، دیگه افسرده و خسته شدم.کمکم کنید آی با هیپنوتیزم درمان میشوم

  • سلام علی آقای عزیز.
   بله یکی از راههای درمان لکنت زبان ، هیپنوتیزم است اما چون مشکل مقاومی هست ، درمان طولانی و حدود ۱۴ جلسه است . خداوند یاورتان باد.

  • علي گفت:

   با تشکر از دکتر عزیز
   به استحضار برسانم که به همکار شما درشهرمان برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه کردم،ایشان صراحتا فرمودند((شما از موارد خفیف لکنت هم تلقی نمیشوید))مشکل شما فقط وفقط اضطراب است که ابتدا با قرص فلوکستین و فولیک اسید دراو درمانی را شروع کرد و گفت ببینیم بعدش چکار کنیم،لطفا نظرتان را عنوان بفرمایید؟با تشکر فراوان

 19. علی گفت:

  باسلام اقای دکترحریری/من پسر۲۴ساله ای هستم ازاصفهان من ازسن ۷سالگی دچار لکنت شدم وهرسال بدتر شدم راههای زیادی رو برای درمان انتخاب کردم ولی بی اثرموقعیتهای شغلی بسیار مناسبی روازدست دادم به خاطر این مشکلم دختری رو که برای ازدواج انتخاب کرده بودم جواب رد بهم دادو واقعاخورد شدم تا اینکه ازفردی شنیدم شایدباهیپنوتیزم بهتر بشی تااینکه به سایت شمابرخوردم میخواستم بدونم اقای دکتر ایا واقعا من بااین روش شما اگر به شما مراجعه کنم ایا درمان میشم یا نه ؟

  • سلام علی آقای عزیز
   هیپنوتیزم با ارتباط با ضمیر ناخودآگاه کار میکند و خودپنداره های نادرست را تصحیح میکند اضطراب را کاهش میدهد آرامش ایجاد میکند تعارضات درونی را مدیریت میکند اسپاسمهای عضلات گفتاری را برطرف میکند انجام تمرینات گفتار درمانی را ( اگر آموزش دیده باشد) تسهیل میکند اعتماد به نفس مخدوش شده را تقویت میکند و پذیرش مشکلات گذشته را آسان میکند و آزار رساندن آنها را کاهش میدهد و مجموع همه اینها در رفع لکنت موثر است یا رفع کلی یا نسبی . در ترکیب با خود هیپنوتیزم ( هر جلسه که خودتان در منزل انجام میدهید حدود ۲۰ دقیقه) این تاثیرات دائمی میشود.
   آن دسته از افرادی که دیرتر میتوانند به عمق کافی بروند با یک یا دو جلسه بیشتر، توانایی رسیدن به آن عمق را پیدا میکنند. موفق باشید.

 20. فاطیما گفت:

  سلام اقای دکتر من شهرستان هستم حتما باید بیام تهران؟ چند جلسه باید بیام؟

 21. فاطیما گفت:

  سلام من از بچگی از ترس سرم لکنت زبان پیدا کردم الان ۲۲ سالمه خیلی بهتر شدم
  ولی بعضی موقع ها به سراغم میاد نمیتونم بعضی وقتا اسم و فامیلمو بگم یا کلمه هایی خیلی سخت مثل حروف گ یا ک لطفا کمکم کنید

  • سلام فاطیمای عزیز.
   احتمالا فوبیا داشته اید یا دچار PTSD شده اید. در هر صورت پایه اضطرابی دارد و با هیپنوتیزم قابل درمان است. با تلفنهای من با خانم صادقی جهت تعیین وقت تماس بگیرید. موفق باشید.

 22. سپيده گفت:

  سلام دکتر حریری عزیز
  دیروز که بعد از ده جلسه درمان خواستم خداحافظی کنم به یکباره تمام مهربانی های شما در نظرم مجسم شد . از طرفی خوشحال از اینکه چقدر راحتر از گذشته می تونم زندگی کنم ، حرف بزنم و با اعتماد به نفس بالائی می تونم اظهار نظر کنم و از طرف دیگه ناراحت که دیدار هفتگی دوستی چون شمارا از دست می دهم . دیدار شما انرژی مثبتی در من ایجاد می کرد که وصف ان شاید با این نوشتار کوتاه امکان پذیر نباشد . آقای دکتر از تمام زحمت و وقتی که برایم صرف کردید سپاسگزارم . خدا شما را حفظ کند.

 23. آسمان گفت:

  سلام جناب دکتر حریری. دختری هستم دانشجو و۲۰ساله. من همیشه بخطرمشکلم ناراحتم وخیلی اضطراب دارم.اصلا گاهی خودم به اینکه آیا به مشکل من میگن لکنت زبان یانه شک میکنم آخه من وقتی از قبل برای حرف زدنم فکرنمیکنم خیلی خوب حرف میزنم مثل بقیه عادی اما وقتی از قبل فکرمیکنم گاهی نمیتونم اولین حرف کلمه اول جملم رو بزنم مثلابرای شروع یک کنفرانس درکلاس یا کلا برای شروع کردن به صحبت .ولی این هم مقطعی هست یعنی دوره ای در سال اینطوریم دوباره خوب میشم.امادرحال حاضراعتماد به نفسم انقدر ضعیف شده که دیگه میترسم حرف بزنم آقای دکتر من خیلی ناراحتم خواهش میکنم راهنماییم کنین.درضمن تابحال به هیچ پزشکی مراجعه نکردم چون از اقرار به این که من هم لکنت دارم وحشت داشتم اما الان که حرفای دوستان رو میخوندم تصمیم گرفتم تا از شما راهنمایی بخوام. با تشکر

  • سلام بر آسمان !
   خوب است که شما را ببینم و بیشتر در مورد این موضوع دقیق بشویم. به نظر شاید وقتی بیش از حد به نوع کلماتی که میخواهید بکار ببرید فکر میکنید از درون مضطرب میشوید و گیر می کنید . این اضطراب و آن کاهش اعتماد به نفس با هیپنوتیزم قابل درمان است . موفق باشید .

 24. مینیاتور گفت:

  سلام.خسته نباشید.
  آقای دکتر من مشکل لکنت زبان دارم و الان۲۹سالمه این مشکل در درس و موفقیت های من تاثیری نداشته و الان دانشجو دکتری هستم.تدریس میکنم ولی در صحبت های روزمره مشکل دارم.چند جا برای درمان رفتم اما اثرات چندان زیادی نداشته.می خواستم ببینم این روش درمانی شما چقدر می تونه به من کمک کنه.لطفا کمکم کنید.

 25. بهنام عباسی گفت:

  با عرض سلام خدمت دکتر حریری :من اهل اصفهان هستم و بدلیل مسافت زیاد امکان مراجعه به شما برایم وجود ندارد .میخواستم از جنابعالی درخواست کنم برای درمان لکنت زبان از همکاران خود در اصفهان کسی که مورد تایید شما باشد به این حقیر معرفی کنید

  • سلام آقای بهنام عباسی عزیز
   متاسفم که امکان دیار شما برایمدر اصفهان میسر نیست اما مراجعین بسیاری از شهرهای دور و نزدیک جهت درمان به تهران مراجعه می نمایندبسته به این دارد که بخواهید برای درمان خود چه مقدار تلاش کنید . لکنت زبان از اختلالاتی است که با هیپنوتیزم قابل درمان است .

 26. الهه گفت:

  با سلام می خواستم بپرسم ایا واقعا روش درمان لکنت زبان با هیبنوتیزم مؤثر و ماندگاره ؟بزرگترین مشکل زندگیم لکنت پسر ١٧ سالمه لطفا راهنماییم کنید

 27. صفری گفت:

  سلام آقای دکتر حریری
  من یکی از بیماران شما هستم که از یزد برای درمان لکنت نزد شما می آیم . خواستم با توجه به تغییراتی که در من ایجاد شده و نسبت به گذشته خیلی اضطرابم کم شدهاست و موقع صحبت کردن بهتر می تونم کنترل داشته باشم که هل نشم و روی تمرکز کردنم هم کنترل دارم ازتون تشکر کنم . انشالله تا بهبودی کامل جهت ادامه درمان پیشتون میام . بازم ازتون ممنونم

  • سلام جناب آقای صفری
   خدا را شکر که هروز از روز پیش بهتر و بهتر می شوید . همانگونه که در صفحات سایت توضیح داده ام به کمک هیپنوتیزم با کم کردن و رفع اضطراب و استرس و ایجاد آرامش و همچنین از بین بردن ترسهای گذشته و عوامل مانع می توان به رفع لکنت یا بطور قطعی و یا نسبی کمک شایانی نمود . انشاالله تا بهبودی کامل همراهیتان خواهم نمود. از الطاف شما سپاسگزارم .

   • به به سلام جناب آقای صفری . مشتاق دیدار… خیلی خوشحال شدم که این پیام حاوی موفقیت خود را ارسال فرموده اید . از پیشرفت شما در درمان واقعا خوشحال شدم . من هم امیدوارم درمان خودتان را تکمیل بفرمایید. سربلند باشید .

 28. محسن گفت:

  سلام من محسن ۱ پسر خوشتیپ ۲۳ ساله اهل گرگانم.
  دانشجو رشته مدیریت صنعتی. من از بچه گی لکنت دارم.
  خونوادم بهم میگن بنظرمون تو زیاد یا اصلا میشه گفت لکنت نداری فقط خیلی تو صحبت کردن هل میکنی و دلت می خواد زود و تند حرفتو به طرف مقابل بگی تموم کنی لکنت میگیری.
  این روزها یعنی دقیقا ۶/۲/۹۲ تقریبا هرشب جلو آیینه آروم صحبت کردن و بدون گیر و مکث حرف زدن و تمرین می کنم اما درمورد همایش هاتون همین امروز فهمیدم و خواستم بگم دوستدارم منم تو همایش هاتون شرکت کنم و از تجربه همه استفاده کنم. ممنونم.
  منتظر دیدن شما تو همایشتونم.بای.

  • سلام محسن خوشتیپ گرگانی عزیز.
   با توجه به نوشته شما ،‌ بنظرم شما دارای اضطراب هستید . و این لکنت شما بعلت آن اضطراب است . بعید نیست که این اضطراب در سایر شئونات زندگی شما هم تاثیر گذاشته اما اینجا ذکر نکرده اید . بنظرم باید علت را از بین ببرید تا معلول هم از بین برود . متشکرم.

 29. سارا گفت:

  سلام دکتر حریری. من سارا هستم ۲۶ ساله و کارآموز وکالت من هنگام صحبت کردن بعضی حروف رو درست نمیتونم تلفظ کنم. مثل حروف ( س ش ز) حتی نمیدونم اسم این مشکل من لکنت زبان هست یا خیر؟!خواهش میکنم راهنماییم کنید آیا برای من درمانی وجود دارد؟آیا هیپنوتیزم میتونه به من کمک کنه؟شما کلینیک معتبری میشناسید که به من معرفی کنید؟با تشکر

  • سلام سارا خانم .
   مدیر دفتر من وقتی را به شما اختصاص داده بودند که تلفنی با من تماس
   بگیرید و من ضمن صحبت با شما نحوه تکلم شما را بشنوم ولی شما از ان فرصت
   استفاده نکردید. در هر صورت بنظرم میرسد که مشکل شما در اناتومی دندانها
   و لب و بعضی مسایل اینچنینی باشد. اگر ۱۰ الی ۱۵ دقیقه با هم صحبت کنیم
   بد نیست. اما بنظرم شاید گفتار درمانها با شیوه های خود و دندانپزشک
   مجربی که در این زمینه کار کرده باشد بهتر کمک کند. از پرسش شما ممنونم.
   موفق باشید

 30. میثم گفت:

  ببخشید آقای دکتر دوباره مزاحم شدم
  خواستم بدونم هزینه شما جلسه ای چقدره،هر جلسه هیپنوتیزم
  با تشکر

 31. میثم گفت:

  با سلام خدمت شما
  من میثم هستم متولد ۱۳۶۲ از ۳ یا ۴ سالگی بر اثر ترس در مجلس تعزیه دچار لکنت شدم هرچند که اون صحنه ی ترس یادم نمیاد ولی مادرم گفته بعد اون روز که ترسیدی و یکسره جیغ میزدی لکنت در تو پیدا شد؛همون زمان هم منو بردن پیش دکتر که گفته بود ظاهرا بزرگتر بشه خوب میشه امانشد که نشد تا سن ۱۸ سالگی رفتم گفتار درمانی ولی باز هم نتیجه نگرفتم،لکنت تمام زندگی منو تحت الشعاع قرار داده،اعتماد به نفس ندارم،همیشه یک ترس مبهمی باهام هست،حتی باعث شده که کنکور شرکت نکنم با اینکه درسم خوب بود.
  تا اینکه تو اینترنت در مورد طب سوزنی جستجو میکردم پزشکی رو شناختم در تهران که فارغ التحصیل از چین بوده و لکنت رو درمان میکرد،مراجعه کردیم بهش که و بعد از مشاوره و…،هم هزینه اش بالا بود هم به خاطر مسافت طولانی منصرف شدم.
  تا اینکه یک پزشکی در شهر خودمون نظرمو جلب کرد،مراجعه کردم به ایشون و تا حالا دو جلسه برای هیپنوتیزم میرم خدمتشون،احساس میکنم یه مقدار بهتر شدم مثلا حدود ۱۰ درصد،مشکل من اینه که در حین هیپنوتیزم که دکتر برام فضاسازی میکنه،من میتونم فضا رو بسازم ولی نمیتونم ثابت نگهشون دارم و ذهنم و حواسم دائما پرت میشه و همین باعث میشه به عمق زیادی نرسم ،خواستم از شما کمک بگیرم که چیکار کنم که ذهنمو بتونم متمرکز کنم یه یکجا و چند جلسه باید برم تا کاملا خوب شم؟
  ببخشید که طولانی شد،قبلا از وقتی که گذاشتید تشکر میکنم.

  • سلام میثم جان .
   البته برای رفع لکنت بعد از تنها دو جلسه نباید انتظار زیادی داشته باشید . درمان لکنت وقت گیر است. من معمولا هفت تا هشت جلسه وقت میگذارم برای لکنت . خوب است مشکل خود را درباره عدم تمرکز با آن همکارمان درمیان بگذارید تا با توجه به شناختی که از شما دارند تلقینات و تکنیکهای لازم را بکار ببرند. در مورد تعداد جلسات آن همکارمان هم مناسب است با خودشان مطرح بفرمایید چون با خودشان بهتر به نتیجه میرسید چون شما را دیده‌اند و میشناسند و به برنامه درمانی خود بهتر واقف هستند. در ضمن اغلب، حتما لازم نیست که تصویرسازی انجام شود. یعنی دیدن تصاویر ذهنی و مکانها و غیره جزء لاینفک هیپنوتیزم نیست. موفق باشید.

 32. رضا گفت:

  سلام آقای دکتر
  من از ۶سالگی براثر یک ترس دچار لکنت شدم تا الان که ۲۳سالمه!!میخواستم بدونم که درمان به روش هیپنوتیزم به من کمک میکند که لکنتم درمان شود؟

 33. علیرضا گفت:

  سلام جناب دکتر حریری … راستش حرفهای شما رو توی تاپیک های سایت خوندم و فهمیدم که خیلی دلسوزانه برای کمک به بچه های انجمن فعالیت میکنین … بخاطر همین گفتم از شما کمک بخوام تا شاید برای من هم راهی برای درمان لکنت باز بشه …
  من از تقریبا ۸ سالگی لکنت گرفتم … از اون موقع هم فقط پیش چندتا گفتار درمان رفتم که اونارو هم وسط کار ول کردم … نمیخوام بگم پدر و مادرم کوتاهی کردن … ولی میتونستن همون موقع مشکل منو جور دیگه ای حل کنن نه اینکه تا الان که ۲۴ سالمه و من هنوزم لکنت دارم … ( اینو به عنوان درد و دل گفتم)
  راستش حرفاتون به دلم نشست واسه همین باهاتون احساس راحتی میکنم … آقای دکتر من فکر میکنم که مشکلم کاملا روانیه … چون تا وقتی که یادم میره لکنت دارم خوب حرف میزنم اما به محض این که یادم میاد یا بهش فکر میکنم همه چی خراب میشه ( البته باز هم کاملا مطمئن نیستم ) … خیلی هم برام سخته که بهش فکر نکنم … اصلا نمیتونم … فقط چندبار وقتی که گیج خواب بودم و یادم نبود که لکنت دارم خوب حرف زدم …
  میخواستم ببینم که با هیبنوتیزم میشه این مشکل رو حل کرد ؟
  میخواستم ازتون کمک بخوام برای حلش … اگه نیازی به جلسه حضوری هست من مزاحم شما بشم
  از نظر اعتماد به نفس مشکلی ندارم … ولی این لکنت باعث شده که نتونم هر جایی که تواناعیش رو دارم خودمو نشون بدم … واقعا اذیتم میکنه … ممنون میشم که کمکم کنید

 34. سمانه گفت:

  اقای دکتر حریری
  هیپنوتیزم بیدار چگونه به درمان لکنت کمک می کند ؟

  • سلام سمانه خانم
   هیپنوتیزم با ارتباط با ضمیر ناخودآگاه کار میکند و خودپنداره های نادرست را تصحیح میکند اضطراب را کاهش میدهد آرامش ایجاد میکند تعارضات درونی را مدیریت میکند اسپاسمهای عضلات گفتاری را برطرف میکند انجام تمرینات گفتار درمانی را ( اگر آموزش دیده باشد) تسهیل میکند اعتماد به نفس مخدوش شده را تقویت میکند و پذیرش مشکلات گذشته را آسان میکند و آزار رساندن آنها را کاهش میدهد و مجموع همه اینها در رفع لکنت موثر است یا رفع کلی یا نسبی . در ترکیب با خود هیپنوتیزم ( هر جلسه که خودتان در منزل انجام میدهید حدود ۲۰ دقیقه) این تاثیرات دائمی میشود.
   آن دسته از افرادی که دیرتر میتوانند به عمق کافی بروند با یک یا دو جلسه بیشتر، توانایی رسیدن به آن عمق را پیدا میکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.